دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تبریک روز دانش آموز


اختر و ماه فروزانی محصل/تو آن جویای عرفانی محصل
به دنیایی که تاریک است از جهل/همان خورشید تابانی محصل

روز دانش آموز گرامی باد.