دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

پیام تبریک سال تحصیلی جدید

همه احساس ها بهاری است.

مهر سمفونی قشنگی از محبت را در مدرسه می نوازد که طبیعت، شیفته  شنیدن آن است

نگاه کن؛ در گوشه و کنار حیاط، معصومانه ترین برگ های دوستی ورق می خورد.

امروز سرنوشتی از شور و شوق در مدرسه رقم زده می شود.