دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فایل صوتی زبان هشتم بخش دوم

lesson three & four