دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

فرم ارزیابی سوالات گفتاری و شنیداری

Speaking_exam_checklist_Dabirkhane

listening_checklist_Dabirkhane

با تشکر از پایگاه